SAMEN SPELEN IS SAMEN LEREN

Hier worden uw kinderen met veel liefde opgevangen.

KINDER- & BUITENSCHOOLSE OPVANG

‘Alderleafste’: een plaats waar kinderen op onze onvoorwaardelijke liefde kunnen rekenen!

Door de kleinschaligheid van Alderleafste Kinderopvang proberen wij een stabiele, veilige plaats voor uw kind te creëren. Wietske, Sita of beide zullen aanwezig zijn en uw kind treft veelal dezelfde vriendjes en vriendinnetjes. Het werken met een klein team maakt dat kinderen zich snel op hun gemak voelen. Alderleafste benadert kinderen op een positieve manier. Door het kind te prijzen, te knuffelen of een complimentje te geven krijgt het kind veel zelfvertrouwen. Wij vinden dat ieder kind gewenst is. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo.

Er is genoeg speel- en spelmateriaal aanwezig bij Alderleafste, zodat het voor elk kind een uitdaging blijft om zich te ontwikkelen. Met meehelpen en elkaar helpen proberen we de kinderen te stimuleren om dingen zelf te doen: ‘haal je jas maar op’. Samen spelen is leren! Het gaat niet vanzelf, hierbij kunnen wij helpen door mee te spelen of iets voor te doen. Een huis bouwen van de duplo of mee te doen in het rollenspel zijn hier voorbeelden van. Ook bij Alderleafste maken wij gebruik van regels (zie pedagogisch beleid). Belangrijk daarbij is dat een kind begrijpt waarom iets niet mag. We proberen dit goed en geduldig uit te leggen, herhalen onze uitleg en praten op ooghoogte met de kinderen. ‘Goed maken’ hoort hier zeker ook bij. Een kus en een knuffel, zo is het duidelijk over en voorbij!

BSO

Alderleafste kinderopvang draagt ook zorg voor uw kind wanneer hij of zij uit school komt. Wij halen uw kind van school en bij ons kan hij of zij heerlijk bijkomen, relaxen of spelletjes spelen. Niks moet, ieder kind is vrij om deel te nemen aan de activiteiten. De tijden van de BSO:
Korte middag: 15.00 – 18.00
Lange middag: 12.00 – 18.00
Vakanties en schoolvrije dagen: 07.00 – 18.00

Schoolvrije dagen

Schoolvrije dagen in overleg, deze zitten niet in de pakketten. De op te vangen vakantie-uren die berekend zijn in de pakketten zijn niet te compenseren met opvang op schoolvrije dagen. Opvang op schoolvrije dagen worden apart gefactureerd.

Bij Alderleafste is er veel aandacht voor de veiligheid van de accommodatie, het speelmateriaal, meubilair en hygiëne. Jaarlijks voeren wij een risico-inventarisatie uit. We krijgen elk jaar een GGD-controle. Ook wij werken volgens het 4-ogen-principe, dit betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren (zie voor uitgebreide uitwerking 4-ogen-principe Alderleafste).

GGD-rapportages

De GGD-rapportages kunt u terugvinden in het Landelijk Register Kinderopvang.
Klik hier voor de rapportages van het KDV
Klik hier voor de rapportages van de BSO

Pedagogisch Beleid KDV en BSO

In ons pedagogisch beleidsplan geven wij aan hoe er gewerkt wordt in de opvang. We beschrijven de omgang met, opvoeding en verzorging van de kinderen. Wij geven de basis aan van onze manier van opvang en dat zorgt dat iedereen die werkt in onze opvang een aanpak heeft die overeen komt. Voor ouders en controlerende instanties is het plan een middel om te laten zien hoe de opvang er in de praktijk uit ziet.

Alderleafste Kinderopvang is een kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar. De kinderopvang wordt geleid door Wietske van der Woude en Sita Wedzinga, met inmiddels een team van 4  gediplomeerde pedagogisch medewerksters, een vrijwilligster van de J.P. vd. Bent stichting en jaarlijks een stagiaire van de Friese Poort.

Punten waar wij veel waarde aan hechten:

  • elk kind is uniek
  • elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tijd
  • elk kind heeft een basis nodig van veiligheid en vertrouwen
  • structuur en regelmaat
  • een goed contact met de ouders.

We proberen de kinderen te leren respect voor elkaar te hebben en rekening te houden met elkaar. Samen spelen, samen dingen ondernemen is het leukste wat er is!

We werken volgens de 4 basisdoelen van prof. Riksen-Walraven, die opgesteld zijn door de overheid. Deze basisdoelen zijn:

  • emotionele veiligheid
  • persoonlijke competenties
  • sociale competentie
  • overdracht waarden en normen

De pedagogisch beleidsplannen van zowel KDV als BSO zijn middels de mail op te vragen en liggen op de groep ter inzage.

Twatalich Belied

Alderleafste Kinderopvang werkt met een tweetalig taalbeleid. Kinderen in Friesland hebben over het algemeen te maken met twee (of meerdere talen), het Fries en het Nederlands.  Een meertalige situatie is leuk en leerzaam voor kinderen. Uit onderzoek over de hele wereld blijkt dat een tweetalig kind er gemakkelijker meer talen bij leert. Kinderen in een tweetalige omgeving hebben ook al snel door dat je één en hetzelfde ding met meerdere woorden kunt benoemen (een “stikelbaarch” en een “egel” is precies hetzelfde). Dit geeft hen een voorsprong in de cognitieve ontwikkeling, het vermogen om abstract te denken.

Voor een goede tweetalige ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen veel taal krijgen aangeboden, dat er in de voorschoolse periode veel aandacht is voor de minderheidstaal (in ons geval het Fries) én dat er consequent met de verschillende talen wordt omgegaan.

MEER WETEN OF UW KIND AANMELDEN?

U wil uw kind alvast aanmelden bij Alderleafste Kinderopvang?

Dat kan! Vul het formulier in en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie van ons wanneer u bij ons terecht kunt.